ทุนมนุษย์ (ปราชญ์ชาวบ้านหรือผู้มีความรู้ความสามารถ)
– นายแก้ว อินปัญญา อายุ 77 ปี
ภูมิปัญญา/ความสามารถ อาจารย์หมอเรียกขวัญ,สะเดาะเคราะห์
– นายบุญยัง เกี๋ยงแก้ว อายุ 76 ปี
ภูมิปัญญา/ความสามารถ แกะสลัก,จักสาร
– นายสามารถ ทึงวา อายุ 40 ปี
ภูมิปัญญา/ความสามารถ สมุนไพรประจำบ้าน
– นายประชัน ไทยใหม่ อายุ 56 ปี
ถูมิปัญญา/ความสามารถ สมุนไพรประจำบ้าน (แก้ผิดเดือน)
– นายวิเชียร อุ่นมิ้น อายุ 63 ปี
ภูมิปัญญา/ความสามารถ ทำปุ฻ยหมัก
– นายอลุ เรืองกิจโกมล อายุ 62 ปี
ภูมิปัญญา/ความสามารถ ผู้เชี่ยวชาญด้านการเกษตร

 

ทุนสังคม (ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี กลุ่มองค์กรทางสังคม)
ภาษาที่พูดส่วนใหญ่ คือ พื้นเมือง
การนับถือศาสนา คือ พุทธ,คริสต์,ผี
วัฒนธรรมเอกลักษณ์ คือ การแต่งกายชุดประจำเผ่า
ประเพณีที่สำคัญ คือ ทอดกฐิน. ประเพณียี่เป็ง, ประเพณีตริสต์มาส,รดน้ำดำหัว