แผนที่บ้านจำปุย

แผนที่บ้านจำปุย หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านดง อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง

บ้านจำปุยมีสภาพเป็นพื้นที่ราบสูง อุดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ ปุาไม้ และสัตว์ปุานานาชนิด มีจำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น 196 ครัวเรือน ( ที่มา : ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน ปี ๒๕๖๑) ชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีกลุ่มชาติพันธุ์อาศัยอยู่รวมกัน 4 กลุ่ม คือ เมี่ยน (เย้า) ปกาเกอะญอ (กะเหรี่ยง) ขมุ และคนพื้นเมือง บ้านจำปุยมีภูมิปัญญาที่โดดเด่นแตกต่างกัน เช่น ภูมิปัญญาของเมี่ยน จะโดดเด่นในเรื่อง การปลูกข้าวดอย (ชุงิม) การทอชุดอิ้วเมี่ยน (ชุดประจำเผ่า) และการถักตะกร้อใส่ไข่แดงสำหรับแจกในปีใหม่ ภูมิปัญญาของปกาเกอะญอ จะโดดเด่นในเรื่อง การทอผ้าสำหรับชนเผ่า การสานฝักมีดพร้า ส่วนขมุมีภูมิปัญญาที่โดดเด่น คือ การทอผ้าเพื่อทำชุดแต่งกายประจำเผ่า ยาสมุนไพรแก้ไอ และคนพื้นเมืองส่วนใหญ่มีภูมิปัญญาที่โดดเด่นเกี่ยวกับการเกษตร การจักสาน และการเลี้ยงสัตว์ และมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ และสวยงามภายในหมู่บ้านหลายแห่ง เช่น ผาปักธง ศาลเจ้าพ่อประตูผา ภาพเขียนสีโบราณ บ้านพักโฮมสเตย์ ลานค้าชุมชน ร้านค้าสมุนไพรริมทาง สวนผลไม้ และมีผลิตภัณฑ์ชุมชนที่น่าสนใจ คือ ผ้าปักชาวเขา ผลไม้ สมุนไพร น้ำผึ้งปุา ผลผลิตทางการเกษตร เป็นต้น