บ้านหล่ายผาโฮมสเตย์

บ้านหล่ายผาโฮมเสตย์เป็นบ้านพักที่อยู่ท่ามกลางธรรมชาติที่สวยงามของบ้านจำปุย สะท้อนวิถีชีวิตของชาวบ้าน และเป็นสถานที่พักผ่อนของนักท่องเที่ยว พร้อมกับมีกิจกรรมสำหรับนักท่องเที่ยวมากมาย เช่น กระบวนการทำกาแฟดอยแม่ส้าน การปีนเขาผาปักธง เป็นต้น พร้อมกับรับประทานอาหารพื้นบ้านของ บ้านจำปุย