เปิดบ้านโฮมสเตย์ขมุ ชมวิถีชาติพันธุ์”ขมุ”ห้วยตาด@ชุมชนท่องเที่ยวบ้านจำปุย

เปิดบ้านโฮมสเตย์ขมุ ชมวิถีชาติพันธุ์”ขมุ”ห้วยตาด@ชุมชนท่องเที่ยวบ้านจำปุย